تفاوت ها و مزیت های بی نظیر تولیدات تساسنگ نسبت به سایر محصولات بازار
قطعات خاص سه بعدی

بتن‌ الیافی GFRC

قوس فرم خم

بتن‌ الیافی GFRC

تایل 110×60×20

بتن‌ الیافی GFRC

قوس 100×20×20

بتن‌ الیافی GFRC

باکس درپوش

بتن‌ الیافی GFRC

سقف کاذب

بتن‌ الیافی GFRC

مقرنس