طول مکمل (CM)قطر داخلی مکمل (CM)ضخامت مکمل (CM)وزن مکمل (CM)
5320612.5

به طور اختصاصی در این مجموعه برای درختهای کوچکتر دو قطعه مکمل تولید شده، که به سادگی روی گریتینگ های اصلی نصب میشوند. فایده این مکمل ها به این صورت است که تا وقتی تنه درخت بسیار کوچک است اطراف آن پوشیده میشود و باغچه ی آن از آلودگی و زباله مصون میماند و بعد از اینکه تنه ی درخت رشد کرد براحتی مکملها جدا میشوند.