• دارای تنوع بسیار بالا در رنگ

  • مقاوم در در شرایط متفاوت اقلیمی سردسیر یا گرمسیر

  • ماندگاری کامل در شرایط جوی متفاوت و در مقابل اشعه آفتاب

  • سبکی محصول، راحتی اجرا روی نما

  • تنوع در طراحی های متفاوت با تیب‌های متفاوت