یکی دیگر از انواع نرده های بسیار مقاوم و قابل ارائه ی تسا استون نرده حصیری است تمامی قسمتهای ضربدری آن مسلح به میلگرد است آمیخته ای از هنور دستساز حصیر و جنس مقاوم بتن